Nyt fra Støtteforeningen

1. august 2023

Af formand Lars Peter Nielsen

Onsdag den 31. maj holdt Støtteforeningen for Fountain House, København ordinær generalforsamling. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægternes § 6 er som følgende. 

 1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslår Peter Bergstedt  
 1. Formandens beretning om det forløbne år 
 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 1. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen forslår uændret kontingent som er 
 1. kroner for individuelt for medlemskab* 
 1. kroner for familiemedlemskab på samme adresse (max 2 personer)  

1000kroner for organisationer/virksomheder 

*Modtager du overførelsesindkomst, kan du vælge et medlemskab af Støtteforeningen til 100 kroner/årligt  

 1. Forslag fra medlemmerne – forslag skal være indsendt inden 14 dage før generalforsamlingen på stoet@fountain-house.dk 
 1. Valg af bestyrelse 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 1. Lars Peter Nielsen (modtager genvalg) 
 1. Tanja Hartig (modtager ikke genvalg) 
 1. Hanne Green (ikke på valg) 
 1. John Andersen (ikke på valg) 
 1. Kirsten Nielsen (modtager genvalg) 
 1. Bestyrelsen foreslår valg af Peter Bergstedt 
 1. Valg af 1 suppleant 
 1. Eventuelt  

Ad. 1: Bestyrelsen foreslår Peter Bergstedt – valgt med akklamation og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Ad. 2 Formandsberetning: 

Kære Medlemmer 

Året 2022, var året hvor vi igen kunne give den gas, efter 2 år med nedlukninger og restriktioner på grund af Covid-19 situationen, med arrangementer for Fountain Houses medlemmer og medarbejdere. På vores bestyrelsesmøde den 5. januar 2022, vedtog bestyrelsen at være fader til den nylige oprettede selvejende institution Fountain House, København og give dem en gave på 10.000 kroner  

Fredag den 17. juni, var der sommerfest for husets medlemmer og medarbejdere, Støtteforeningen gav et tilskud til afholdelse af festen 

Onsdag den 24. august, havde Støtteforeningen, inviteret medlemmer og medarbejdere på sommerudflugt til Zoologisk Have. 34 medlemmer og medarbejdere, havde valgt at deltage i denne udflugt, dejligt vejr og gode sandwich til frokost gjorde at alle havde en dejlig dag 

Til Fountain Houses fødselsdagsfest, fredag den 16. december, havde Støtteforeningen ansøgt Københavns Kommune om tilskud og fået en bevilling til afholdelse af festen, så medlemmerne ikke skulle betale for deres deltagelse. Under festen blev årets Magnildpris uddelt til Maja, medlem i køkkenet. 

Lørdag den 31. december, var der nytårsaften arrangement for medlemmer af huset, medlemmerne blev her blandt andet udsat for østers og rødt kød, som Støtteforeningen havde givet tilskud til. 

Økonomisk kom vi ud af 2022, med et underskud på 52.291 kroner. Dette skyldes blandt andet, at vi havde givet Den Selvejende Institution, Fountain House, København en gave på 10.000 kroner, samt at vi igen kunne afholde sommerudflugt for medlemmer og medarbejdere af huset. Kurserne på de finansielle markeder, var heller ikke søde ved os. Yderligere blev vores kundeforhold i Arbejdernes Landsbank, opsagt i august, efter kommunikationsproblemer mellem os og banken, det lykkedes os i december at få oprettet en foreningskonto i Danske Bank  

Medlemsmæssigt havde vi pr 31. december 36 medlemskaber, et fald på 18 medlemskaber eller 33 %, fordelt på 

28 enkeltmedlemskaber et fald på 18 eller 33 % 

7 parmedlemskaber en stigning på 1 eller 17 % 

1 Firmamedlemskab et fald på 1 eller 50 % 

I bestyrelsen har vi i 2022, afholdt 5 bestyrelsesmøder, og jeg sluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad.3 Kasserer Kirsten Nielsen gennemgik årsrapporten for 2022. Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2023. Årets resultat er et underskud efter renteindtægter og kursregulering af værdipapirer på kr. 52.291. I årets resultat indgår Støtteforeningens gave til Den Selvejende Institution Fountain House på kr. 10.000. Herunder er der tilskud til arrangementer i Fountain House på kr. 11.033 samt sommerudflugten til Zoo på 10.447. 

Disse gaver og tilskud var ikke betalt pr. 31/12 2022 grundet spærring af bankkontiene i Arbejdernes Landsbank. 

Foreningens egenkapital andrager pr. 31/!2 2022 kr. 172.917 

Regnskabet blev godkendt 

Ad.4: Forslag til kontingent blev godkendt 

Ad.5: Der var ingen indkommende forslag 

Ad.6 Valg til bestyrelsen 

Genvalg til Lars Peter Nielsen og Kirsten Nielsen 

Nyvalg af Peter Bergstedt 

Ad.6: Valg af suppleant: Nyvalg af Christian Bjerg 

Ad.7 Lars Peter Nielsen overrakte Tanja et gavekort til Matas og takkede hende for hendes indsats i bestyrelsen gennem årerne. 

Peter fortalte om muligheden for efteruddannelse af medarbejdere i udlandet og forespurgte i den anledning om det ville være muligt at søge om støtte til omkostninger for deltagerende medarbejdere. Vi drøftede problemstillingen og resultatet blev, at der kan sendes en ansøgning, som så vil blive behandlet. 

Christian spurgte om antal af medlemmer. Skal medlemmer af Fountain House være gratis i håb om at pårørende bliver medlem af Støtteforeningen. 

Mulighed for samarbejde med Aftenskolen ved f.eks. foredragsaftner. 

Der blev drøftet om hvorledes Støtteforeningen bliver mere kendt på en positiv måde. Der skal udarbejdes en flyver, der bl.a. skal uddeles til DHL-stafetten. 

 I fremtiden kan medlemmer og medarbejdere se frem til følgende arrangementer fra Støtteforeningens side. 

Årets sommerudflugt, onsdag den 23. august 2023, har Støtteforeningen booket to rundvisninger a’ 25 personer, hos Gadens Stemmer, på Vestrebro 

Koncert, fredag den 20. oktober 2023, kommer Mellow Road og spiller for medlemmer og medarbejdere og der vil blive serveret pizza og drikkevarer kan købes til fornuftige priser i baren. 

Nærmere information vil tilgå på jerndøren